அழிந்துபோன நூல்களும் நகரங்களும்

அழிந்துபோன நூல்கள்:     பெருநாரை, பெருங்குருகு, முதுநாரை, முதுகுருகு, களரியா விரை, பரிபாடல், சிற்றிசை, பேரிசை, சிற்றிசைச்சிற்றிசை, பண்டைய … Continue reading அழிந்துபோன நூல்களும் நகரங்களும்